Skip to main content

Algemene voorwaarden gebruik Deelauto LochemEnergie

LochemEnergie biedt een platform voor het delen van elektrische auto’s. Dit document bevat de voorwaarden voor het gebruik van onze deelauto’s. Elke nieuwe gebruiker ontvangt de algemene voorwaarden. In het screeningsformulier wordt de nieuwe gebruiker gevraagd aan te geven dat hij de algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft.


LochemEnergie biedt een platform voor het delen van elektrisch aangedreven auto’s. Dit document bevat de voorwaarden voor het gebruik van LochemEnergie deelauto’s. Elke nieuwe gebruiker ontvangt de algemene voorwaarden bij de aanmeldingsprocedure. In het screeningsformulier wordt de nieuwe gebruiker gevraagd aan te geven dat hij de algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft.  LochemEnergie kan deze voorwaarden eenzijdig, zonder overleg met gebruikers wijzigen. De wijzigingen worden altijd direct bekend gemaakt aan gebruikers van de auto’s door middel van een emailbericht naar het emailadres waaronder de gebruikers bij LochemEnergie bekend zijn. Elke gebruiker van onze auto’s stemt in met deze voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

 

Algemene bepalingen 

De woorden gebruiker en hij en het bezittelijke voornaamwoord zijn in deze tekst slaan op personen van alle geslachten.

Gebruiker wordt geacht met het voertuig om te gaan als een ‘verantwoordelijke ouder’. Hij verbindt zich ertoe gebruik te maken van de auto’s op een manier die niet hinderlijk is voor deelnemers in het verkeer en voor andere voertuiggebruikers.

 

Wie mag met de elektrische auto’s van LochemEnergie rijden?

Het gebruik van de deelauto’s van LochemEnergie is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die een account hebben bij LochemEnergie. Huisgenoten van gebruikers en/ of medewerkers van rechtspersonen die namens die rechtspersoon een auto van LochemEnergie gebruiken, moeten zelf een persoonlijk account hebben bij LochemEnergie. 

 

Voor het aanvragen van een account volgt LochemEnergie de volgende procedure:

  1. Er vindt een intake plaats. Hiervoor ontvangt gebruiker een screeningsformulier en het verzoek om kopieën van paspoort, rijbewijs en poststuk aan te leveren. De instructies die op het screeningsformulier staan dient gebruiker op te volgen. De gegevens die tijdens de intake worden overlegd, worden door LochemEnergie vastgelegd met inachtneming van de privacy-regels. 
  2. De gebruiker verplicht zich, indien er na de intake wijzigingen plaatsvinden, LochemEnergie hiervan in kennis te stellen (bijv. het rijbewijs is niet meer geldig of er is sprake van een voorwaardelijke rijontzegging). LochemEnergie kan besluiten het account eenzijdig te beëindigen.
  3. Alvorens de gebruiker een deelauto kan huren is gebruiker verplicht aanwezig te zijn bij de instructie op uitnodiging van een LochemEnergie medewerker. De gebruiker ontvangt instructie over:
  • hoe een deelauto te gebruiken
  • het gebruik van het reserveringssysteem
  • het starten en uitzetten, het openen en sluiten, van de auto met de app
  • het gebruik van de deelauto
  • aan-en afkoppelen van het e-voertuig aan openbare laadpunten en het gebruik van de laadpas
  • de medewerker van LochemEnergie kan de gebruiker vervolgens vragen om samen een proefrit te maken

 

Toegang tot het online reserveringsplatform

Nieuwe gebruikers ontvangen – nadat alle gegevens aanwezig zijn - een uitnodiging om de reserveringsapp te downloaden. Met de login en een zelf aangemaakt wachtwoord heeft de gebruiker toegang tot de reserveringsapp. Beide zijn strikt persoonlijk en mogen daarom niet worden doorgegeven aan derden. De gebruiker is verplicht ze zorgvuldig en discreet te bewaren. 

 

Controle voertuig en start van de rit

Na aankomst bij de gereserveerde LochemEnergie deelauto controleert gebruiker het voertuig op schade of ongeregeldheden (rommel, viezigheid, stank) of vermissing attributen (laadpas en of laadkabels, mapje met kenteken, schadeformulier, oplaadstekker in sigarettenaansteker). Ontdekte schade of ongeregeldheden worden direct aan LochemEnergie doorgegeven, hetzij telefonisch, hetzij via de mail/app. Reeds gerapporteerde schade is gemarkeerd op de auto met een LochemEnergie sticker en hoeft niet doorgegeven te worden. Bij twijfel dient de gebruiker de schade, onregelmatigheid of vermissing door te geven.
Na deze controle, start de gebruiker zijn reservering met de reserveringsapp. Vanaf dat moment is de gebruiker verantwoordelijk voor het voertuig, totdat de reservering wordt afgesloten. De gebruiker opent de deur (met de app) koppelt indien nodig de auto af van de laadpaal en neemt de laadkabel mee in de auto.
Indien de gebruiker zonder opmerkingen de auto aanvaardt, accepteert hij de staat waarin de auto zich bevindt. Door het starten van de reservering, bevestigt hij de correcte staat van het voertuig en aanwezigheid van bovengenoemde attributen.

 

Tijdens de rit

Wanneer de gebruiker het voertuig tussentijds parkeert of achterlaat, dient hij de auto af te sluiten via de reserveringsapp. De ramen moeten gesloten zijn. 

 

Tussentijds laden

De kosten van laden tijdens een rit zijn voor LochemEnergie. Daarvoor bevindt zich een laadpas achter de zonneklep aan bestuurderszijde of in het armleuning-opbergvak van de middenconsole. De gebruiker laadt het voertuig op conform de aan het laadstation geldende regels.. De laadpas is eigendom van LochemEnergie. De kosten van laden met een persoonlijke laadpas worden niet vergoed.

 

Einde van de rit

Na gebruik van het voertuig, parkeert de gebruiker het voertuig op de locatie/standplaats waar het voertuig werd opgehaald; binnen het gebied zoals aangegeven in de reserveringsapp. Aan het einde van de rit koppelt de gebruiker het voertuig aan de laadpaal. Na gebruik laat gebruiker het voertuig in goede staat achter. De deuren van het voertuig worden afgesloten en het gebruik wordt beëindigd via de reserveringsapp. Na het op deze manier beëindigen van de rit wordt het voertuig vrijgegeven voor gebruik door een volgende gebruiker.
Met de ‘iets-vergeten-knop’ kan gebruiker de deuren van de auto openen, zodat hij evt. vergeten eigendommen uit de auto kan halen. Deze knop kan gebruikt worden totdat er een nieuwe reservering is gestart. Bij openen zorgt de gebruiker altijd voor het opnieuw correct afsluiten van de deuren met deze zelfde knop.

 

Beperkingen in het gebruik van de deelauto’s 

De LochemEnergie deelauto’s mogen gebruikt worden in Nederland. Voor gebruik van de auto in een ander EU-land moet eerst contact opgenomen worden met LochemEnergie. Buiten de EU-landen is gebruik niet toegestaan.
De deelauto’s mogen niet gebruikt worden voor deelname aan tests, races, autosportmanifestaties of voor het vervoer van licht ontvlambare en andere gevaarlijke stoffen. Enige schade of letsel bij vervoer van zulke stoffen zal verhaald worden op de gebruiker. De deelauto’s mogen ook niet gebruikt worden in het kader van rijlessen. Ook mag er niet gerookt worden in de deelauto. Indien de gebruiker huisdieren wenst te vervoeren, kan dit enkel met een schriftelijk voorafgaandelijke toestemming van LochemEnergie. De gebruiker mag de deelauto niet onderverhuren of anderszins exploiteren.

 

Verkeersovertredingen

LochemEnergie is niet aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan door de gebruiker. Boetes voor verkeersovertredingen worden verhaald op de gebruiker. LochemEnergie licht de gebruikers zo snel mogelijk na ontvangst van de boete in. De gebruiker kan geen schade, geleden door te laat overmaken van de verkeersovertredingen, verhalen op LochemEnergie. LochemEnergie brengt de betreffende gebruiker per ontvangen verkeersovertreding en per ontvangen herinnering van de betreffende verkeersovertreding administratiekosten van € 15,- in rekening.

 

Verzekering

Alle voertuigen zijn verzekerd voor:

• Wettelijke aansprakelijkheid

• Schade aan het voertuig

• Schade van en aan bestuurder en inzittenden

In alle deelauto’s is een pechprotocol aanwezig, met voor die auto geldende regels en te bellen telefoonnummers bij pech.

De verzekering heeft een eigen risico voor schade van € 250,-. Dit wil zeggen dat in geval van schade veroorzaakt door een handeling van de gebruiker, de gebruiker het bedrag voor de noodzakelijke reparatie van de LochemEnergie deelauto tot maximaal € 250,- zelf dient te betalen. Dit eigen risico wordt met nog eens € 250 verhoogd als ook schade is toegebracht aan een derde partij. De gebruiker wordt tevens administratieve kosten aangerekend van € 15,- per schadegeval. LochemEnergie stuurt voor deze bedragen een betalingsuitnodiging naar de gebruiker. Bij elk nieuw geval van schade tijdens zijn gebruik licht de gebruiker LochemEnergie onmiddellijk in.

 

Verplichtingen bij schade en ongeval

Bij een ongeval met lichamelijk letsel moet de gebruiker onmiddellijk de politie verwittigen, alsook LochemEnergie via de contactgegevens in het pechprotocol. De contactgegevens staan ook in de app bij Helpdesk. 

In geval van eenzijdige schade of schade als gevolg van een ongeval zorgt de gebruiker voor een correct, leesbaar en volledig ingevuld en ondertekend Europees Schadeformulier (dashboardkastje), zodat LochemEnergie op rechtmatige wijze in staat wordt gesteld alles wat nodig is verder af te handelen met de verzekeraar.

In geen geval mag de gebruiker enige schuld aan het ongeval of gelijk welke andere aanspraak van de tegenpartij erkennen. Iedere tekortkoming en gebrekkige uitvoering van deze afspraken, maakt de gebruiker schadeplichtig ten aanzien van LochemEnergie.

 

Schade (eigen risico van toepassing)

In alle gevallen waarbij geen sprake is van persoonlijk letsel blijft gebruiker bij het voertuig.

De gebruiker kan de pechhulpservice inschakelen waarvan het telefoonnummer in het Pechprotocol staat vermeld. Indien de pechhulpservice het voertuig niet heeft kunnen repareren voor de rit naar huis, dan dient de gebruiker contact op te nemen met LochemEnergie. Het voertuig zal vervoerd worden naar de garage en de gebruiker wordt naar huis gebracht.

Ook als de reparatie wel is gelukt, brengt gebruiker LochemEnergie op de hoogte van het schadevoorval. Het ingevulde schadeformulier geeft gebruiker aan LochemEnergie. De gebruiker ontvangt een copy van het ingevulde schadeformulier. De kosten van deze interventie en het eigen risico worden verhaald op de gebruiker indien door de verzekeraar vastgesteld is dat er sprake is van ‘eigen schuld’.

 

Lege batterij 

In het geval dat de gebruiker met een lege batterij stil komt te staan, wordt dit beschouwd als een vermijdbaar incident en niet als een pech- of schadegeval. De gebruiker kan in dit geval de helpdesk bellen, waarvan de contactgegevens te vinden zijn in het document Pechprotocol (dashboardkastje) in de auto en/of in de app. De eventuele kosten van deze interventie worden volledig verhaald op gebruiker.

 

Pech Onderweg

In geval van pech kan gebruiker de pechhulpservice inschakelen waarvan het telefoonnummer in het Pechprotocol staat vermeld. Indien de pechhulpservice het voertuig niet heeft kunnen repareren, dan dient de gebruiker contact op te nemen met LochemEnergie. Het voertuig zal vervoerd worden naar de garage en de gebruiker wordt naar huis gebracht.

Ook als de reparatie wel is gelukt, brengt gebruiker LochemEnergie hiervan op de hoogte.

In alle gevallen blijft gebruiker bij het voertuig aanwezig totdat hulp ter plaatse is.

De eventuele kosten van deze interventie worden niet verhaald op de gebruiker, tenzij vastgesteld wordt dat de gebruiker de deelauto niet heeft gebruikt als een ‘verantwoordelijk ouder’.

 

Privacy

LochemEnergie/LochemEnergie verwerkt persoonlijke gegevens (volgens AVG-richtlijnen) voor het aanmaken van een online account, waarmee de gebruiker zich toegang kan verschaffen tot de elektrische voertuigen van LochemEnergie.
LochemEnergie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens en andere gegevens worden verwijderd nadat gebruiker zijn account opzegt. Dit kan via een eenvoudige aanvraag naar LochemEnergie. Na opzegging van een account kan het tot 6 maanden duren voor de gegevens definitief verwijderd worden (inclusief back-ups).

LochemEnergie houdt volgende gegevens bij per rit:

• Tijdstip van reserveren

• Tijdstip van starten van de rit

• Tijdstip van beëindigen van de rit

• Afgelegd aantal km tijdens rit

• Verbruikte energie tijdens rit

• Type voertuig gebruikt tijdens rit

Het afgelegde traject tijdens een rit van gebruiker wordt door ons op geen enkele manier bijgehouden. Alleen tijdens de rit kan LochemEnergie de locatie van het desbetreffende voertuig bepalen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker assistentie vraagt gedurende zijn rit. Indien we een locatiebepaling doen van het desbetreffende voertuig, vragen we expliciet mondelinge toestemming aan de gebruiker.

LochemEnergie deelt de gegevens van gebruikers niet met derden. Gebruiker heeft altijd recht op inzage in alle gegevens die LochemEnergie van hem bijhoudt.

Indien LochemEnergie medewerking wordt gevraagd in het kader van onderzoek naar criminele activiteiten zal de politie in contact worden gebracht met gebruiker.

Met inachtneming van af te wikkelen financiële en andere zaken die het gevolg kunnen zijn van eerder gebruik van deelauto’s door gebruiker worden door LochemEnergie de gegevens van gebruiker vernietigd. Daartoe behoudt LochemEnergie de gegevens van gebruiker voor de duur van tenminste 12 maanden.

 

Eenzijdige beëindiging overeenkomst door LochemEnergie

LochemEnergie behoudt zich het recht voor om het gebruik eenzijdig te beëindigen bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken door de gebruiker.

 

Beëindiging overeenkomst door gebruiker

Gebruiker kan elk moment verzoeken de overeenkomst te beëindigen. Het gebruik van de reserveringsapp stopt en eventuele vooruitbetaalde tegoeden worden terugbetaald.

 

Meer informatie over Deelauto LochemEnergie:

• Modellen en locaties

• Handige deelauto-app

• Hoe word je deelauto-gebruiker?

• Tarief en betalingswijze

 

Deelauto LochemEnergie is een activiteit van de Coöperatie LochemEnergie U.A. (KvK 53440722)