Skip to main content
artist impression windmolens Papaenslagweg te Lochem

'Aan de slag met windenergie'

Tijdens een inspraakavond afgelopen maandag van het Lochemse gemeentebestuur - de zogeheten 'beeldvormende tafel' - pleitte voorzitter Hans Geerlink van coöperatie LochemEnergie voor een spoedig besluit over het plan om windturbines te plaatsen. Hieronder volgt zijn hele tekst.

 

 

Tekst voor Beeldvormende Tafel over Principeverzoek Windpark Papenslagweg

 

Er gebeurt iets geks. Nederland zou druk bezig moeten zijn met de energietransitie. We moeten af van onze fossiele verslaving. Dat is lastig, maar er staan afspraken over in de Klimaatwet en in daarvan afgeleide RES- afspraken. In de regio Stedendriehoek, dus ook in de gemeente Lochem ligt een door college en gemeenteraad bevestigde afspraak over wind op land die uiterlijk in 2030 gerealiseerd moet worden. Toch blijft besluitvorming uit over een windproject op vermoedelijk de enige mogelijke plek in de gemeente Lochem. Dat is niet goed en niet verstandig.

 

Overheden regelen en faciliteren grootschalige opwekprojecten en leggen streefdata vast. Maar voor uitvoering van de projecten wordt naar initiatiefnemers zoals wij voor Windpark Papenslagweg gekeken.
Die initiatiefnemers komen vol in de wind te staan, terwijl ze proberen uit te voeren wat onze overheden hebben bedacht en besloten.

 

LochemEnergie is een coöperatieve vereniging met bijna 1400 leden, dat zijn inwoners en bedrijven of instellingen uit de gemeente Lochem. We hebben altijd een consequente lijn gevoerd in de energietransitie. Elke bijdrage is essentieel: besparen door minder gebruik en isolatie, zonnepanelen op elk mogelijk dak, warmtepompen, elektrisch rijden, deelauto’s, mensen die het zelf niet kunnen helpen we, alles om fossiel gebruik te verminderen.

 

We vinden dat grootschalige opwek in Lochem onmisbaar is om de doelen te halen. Iedere gemeente moet zijn eigen steentje bijdragen. Daarbij is ook van belang dat een flink deel van de energie wordt opgewekt nabij de plek waar die energie gebruikt wordt. Vanuit dat gegeven heeft de algemene ledenvergadering van LochemEnergie besloten dat we ons ook inzetten voor lokale windenergie.

 

De negatieve aspecten van windmolens ontkennen we niet. Maar de fossiele verslaving heeft veel grotere negatieve effecten op mens en natuur. Waarom horen we dat zo weinig in de discussies?
Wij betreuren het zeer dat windinitiatieven tot verdeeldheid leiden. We willen, samen met de andere initiatiefnemers, graag in gesprek om onze gemeenschappelijke belangen zo goed mogelijk samen te realiseren.

 

Wij zijn blij dat we als burgerinitiatief bij dit project betrokken zijn om een groot deel lokaal eigendom en het lokale belang invulling te geven. Dat is immers geen wettelijk vereiste. Er zijn genoeg commerciële partijen die daaraan geen invulling geven. We werken graag samen met professionele partijen en grondeigenaren die bereid zijn de coöperatieve uitgangspunten te respecteren/onderschrijven. Zodat op die manier het vergunningsproces en alle bijbehorende onderzoeken en afstemmingen zorgvuldig doorlopen worden.

 

Als initiatiefnemers bouwen wij voort op de besluiten van overheden.
Door de reactie van de gemeente op het principeverzoek voor Windpark Papenslagweg wordt de termijn van 2030 bij lange na niet gehaald. Dat druist in tegen RES 1.0 en tegen het beleid van de provincie. Wij lezen in de brief van de gedeputeerde dat de provincie wil dat er gegeven de afspraken in RES 1.0 voortvarend aan de slag gegaan wordt met Windpark Papenslagweg. Dat gebeurt nu niet.

 

We moeten echt aan de slag met windenergie in Lochem. Met verder uitstel steken we de kop in het zand.

 

Coöperatie LochemEnergie, Hans Geerlink
Voorzitter

 

• Meer over de plannen voor windmolens in Lochem: Papenslagweg