Nieuwsbrief Mei 2021

ALV 11 mei 2021: LochemEnergie in transitie

 

Net als vorig jaar vond de Algemene Ledenvergadering plaats via zoom. 59 leden namen eraan deel. Na vaststelling van het financiële jaarverslag 2021 volgde de benoeming van de leden van de kascommissie: mw Mads van Loon (als opvolger van Rudi Thomas) en opnieuw Klaas Hallenga. Het voorstel tot herbenoeming van Hennie Altena en Bert van Es als leden van het Algemeen Bestuur werd met algemene stemmen aanvaard. Evenals het voorstel om de vacature, ontstaan door vertrek van Ria Markvoort, vooralsnog niet in te vullen in verband met de voorgenomen transitie in bestuur en organisatie. Tijdens het tweede deel van de avond gaf voorzitter Nico Groen hierover een toelichting. Vervolgens werd Henk Steven Beernink geïnterviewd over het geplande zonnepark op ‘t Onderschoer in Barchem.

Lees verder

IJsselwind: negatief oordeel Raad van State

 

De windturbines van IJsselwind worden vooralsnog niet gebouwd. 12 mei jl. maakte de Raad van State (RvS) bekend dat zij zowel het door de gemeente Zutphen aangepaste  bestemmingsplan als de verleende omgevingsvergunningen heeft vernietigd. Dit had IJsselwind niet verwacht. De teleurstelling is dan ook groot. 
 

 

Werkgroep Warmte gaat aan de slag

 

LochemEnergie Warmte is een heuse zustercoöperatie van LochemEnergie. Ze kreeg een subsidie van de provincie Gelderland voor het realiseren van haar doel: onderzoeken hoe in landelijk gebied huizen duurzaam verwarmd kunnen worden via kleinschalige projecten. 
 

 

 

Pilot ‘Verwarmen met waterstof’

 

Huizen verwarmen met waterstof – in de wijk Berkeloord te Lochem onderzoekt LochemEnergie of het kan, samen met Alliander, Remeha en het Lochemse bedrijf Kimenai.

Lees verder

 

Werkgroep Waterstof Mobiliteit

 

De werkgroep Waterstof Mobiliteit onder leiding van John Susebeek onderzoekt of bedrijven in Lochem behoefte hebben aan het tanken van waterstof.

Door een enquête te houden onder bedrijven en het MKB in en rond Lochem zal in kaart worden gebracht of bedrijven waterstof kunnen gebruiken voor transportmiddelen, zoals bestelwagens, vrachtwagens, heftrucks en personenauto’s. Ook wordt gekeken of de binnenvaart bediend kan worden met een waterstoftankstation. Daarom is het plan om aan het Twentekanaal ergens op de Kwinkweerd in Lochem een waterstof-tankstation te plaatsen. Met de resultaten van de enquête kan de haalbaarheid van zo’n tankstation in Lochem verder worden uitgewerkt. 

 

Mest: van biogas naar duurzame waterstof

 

Aardgasvrij Laren is bezig om de haalbaarheid te onderzoeken van een biogasHUB. Hierbij gaat een aantal veehouders op eigen terrein hun rundveemest omzetten in ruw biogas oftewel biomethaan. Via de hub kan dit gas door huishoudens en industrie worden gebruikt. Echter, bij de verbranding ervan komt koolstofdioxide in de atmosfeer terecht.
André Lobbert en Robbert Haitink van Aardgasvrij Laren ontdekten dat de firma Graforce in Berlijn een nieuw en innovatief proces heeft ontwikkeld: plasmalyse. Hiermee kan tegen relatief lage energiekosten biomethaan (CH4) uit bacteriële vergistingsinstallaties worden omgezet in waterstofgas (H2) en vast koolstofpoeder (C). Waterstof kan worden gebruikt voor o.a. het aandrijven van auto’s en het verwarmen van huizen. De koolstof wordt niet langer uitgestoten als koolstofdioxide, maar kan als vaste stof dienen als grondstof voor tal van producten.
 

 

 

Grootschalige zon- en windprojecten: Lokaal eigendom verzekeren m.b.v. de ‘maatschappelijke tender’

 

In het Klimaatakkoord, maar inmiddels ook in de RES van de Cleantech Regio, is vastgelegd dat bij een grootschalig zon- of windproject gestreefd moet worden naar een evenwichtige eigendomsverdeling tussen projectontwikkelaar enerzijds en lokale bewoners en bedrijven anderzijds (bedenk hierbij: 50% eigendom betekent ook 50% zeggenschap). 
Energie Samen (de gezamenlijke Nederlandse energiecoöperaties) ontwikkelde de zgn. ‘maatschappelijke tender’, een methodiek die ervoor zorgt dat het lokale eigendom onontkoombaar wordt meegenomen tijdens elke projectontwikkeling. Energie Samen Gelderland spant zich in om via alle B&W’s en gemeenteraden ervoor te zorgen dat de maatschappelijke tender in het gemeentelijke beleidskader wordt opgenomen.

Lees verder

 

Elektrip’s zomeracties

 

Elektrip heeft deze zomer twee leuke aanbiedingen: de WEEKEND-AUTO en de PROBEER-AUTO.
Met de weekend-auto kun je drie maanden lang elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur op stap tegen een aantrekkelijk tarief. Zoef lekker elektrisch door Nederland, op weg naar het strand, je familie of een mooi museum. Dat kan weer, nu Corona op zijn retour lijkt!
De probeer-auto is bedoeld voor een vaste groep mensen die drie maanden lang het delen van een auto wil uitproberen. In deze periode komt vanzelf het antwoord op vragen als: Is de auto wel beschikbaar als ik hem nodig heb? Hoe verloopt de samenwerking met mijn mede-gebruikers?
Je vindt de acties op de website van Elektrip.

 

Kleine windmolens – toch geen optie

 

Een aantal leden van de werkgroep Wind heeft onderzocht of het mogelijk is om met kleine windmolens, met een tiphoogte van 40 m, optimaal gebruik te maken van de netwerkaansluitingen van zonneparken.

Lees verder

 

 

Nieuw energielabel apparaten

 

Niet alleen voor huizen is er een nieuw energielabel. Ook voor vaatwassers, wasmachines, koel-vrieskasten en beeldschermen is er sinds kort een nieuw label.

En we zijn er nog niet: in september komt er een label voor lampen en het is de bedoeling dat er vanaf 2025 voor bijna alle andere productgroepen energielabels komen.

Lees verder