'Geef voor zonneparken de voorkeur aan lokale initiatieven'

Datum: 
10/07/2020

De gemeente Lochem wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat we alle energie die we in Lochem gebruiken dan in Lochem opwekken. Bovendien moet de energie duurzaam zijn. Dat is een zeer pittige opgave. Er is ruimte in het buitengebied van onze gemeente voor nodig. Om de ontwikkeling van grootschalige zonneparken in goede banen te leiden, heeft de gemeente in 2018 randvoorwaarden vastgelegd in een ‘Beleidskader’. Nu de eerste 87 hectare aan zonneparken vergund is, gaat de gemeente dit beleidskader evalueren. Kwink groep en Bureau 7TIEN voeren de evaluatie uit. Hoofdvraag is: hoe is de vergunningverlening tot nu toe verlopen en op welke punten moet of kan de gemeente het gevoerde beleid verbeteren of aanscherpen? LochemEnergie heeft inmiddels haar reactie gegeven, met de volgende hoofdlijnen.

Reactie LochemEnergie

Ambitie is positief
Ook LochemEnergie ziet graag een energieneutraal 2030 met duurzame energie. Wij zijn het met de gemeente eens, dat je niet ontkomt aan zonneparken op de grond. Natuurlijk moeten we kijken naar alle geschikte daken, maar
LochemEnergie weet na 10 jaar zoeken dat 9 van de 10 huidige bedrijfsdaken helaas niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Ze hebben een te lichte constructie, er is sprake van asbest, problemen met verzekeren ... enzovoort. De gemeente zou er daarom in ieder geval voor  moeten zorgen dat alle nieuwbouwdaken een stevige bouwkundige constructie hebben voor een maximaal aantal zonnepanelen. Hoe meer panelen we op daken kunnen plaatsen, hoe minder grond we hoeven te gebruiken. 

Betrekken van inwoners kan beter
Veranderingen in de directe leefomgeving kunnen ingrijpend zijn. Als er een informatieavond komt over de plannen voor een zonnepark, ervaren mensen dat vaak al als een voldongen feit. Beter is het de mensen uit de omgeving direct te informeren als een plan bekend is of als een vergunningsaanvraag in aantocht is. Omwonenden kunnen zich dan beter voorbereiden en meedenken. LochemEnergie kan daar een rol bij hebben en wil dat ook graag.

Voorrang voor lokale initiatieven
Tot nu toe was de gemeente afwachtend: grondeigenaren en ontwikkelaars kwamen met plannen en presenteren die aan de gemeente en de omwonenden. Weliswaar verwees de gemeente de ontwikkelaars voor overleg door naar LochemEnergie, maar dat was te vrijblijvend. Participatie van burgers is nu namelijk geen onderdeel in de beoordeling van een vergunningaanvraag. Het zou beter zijn als lokale initiatieven, al dan niet georganiseerd in een lokale energiecoöperatie, voorrang krijgen om (eventueel samen met een professionele ontwikkelaar) een plan uit te werken waarbij het eigendom gedeeld wordt. LochemEnergie hanteert daarbij als regel minimaal 50% lokaal eigendom uit het landelijk Klimaatakkoord. Dan is er een eerlijke verdeling van lusten en lasten.

Zorgvuldige inpassing
Een zonnepark in een grondopstelling moet zo weinig mogelijk hinder opleveren voor de omgeving. De panelen moeten zo worden geplaatst dat er nog voldoende licht en water op de grond valt, zodat de bodemkwaliteit goed blijft en er ruimte is voor planten en dieren.
De zonneladder van de Gelderse natuur- en milieufederaties geeft goede richtlijnen: zonneparken bij voorkeur plaatsen nabij wegen, spoorlijnen, het Twentekanaal, industrieterreinen of onder of nabij windmolens. Dicht bij een woonwijk of in een open landschap heeft niet de voorkeur, maar in overleg met de omgeving kunnen er mogelijk wel slimme oplossingen gevonden worden. Ook de richtlijnen van de Regionale Energie Strategie (RES) zijn een goed uitgangspunt.

De evaluatieronde eindigt 21 juli
LochemEnergie heeft inmiddels haar mening gegeven over de vergunningverlening voor grootschalige zonneparken. Individuele burgers kunnen dat ook doen.
Stuur daarvoor een mail naar zonneenergie@kwinkgroep.nl. Wilt u het beleid van de gemeente nog eens nalezen, kijk dan op de website van de gemeente >>>